• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Kiểu danh sách đối tượng (tuple) trong Python