• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Định nghĩa kiểu mảng (Lists) trong Python