• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Định nghĩa kiểu chuỗi (strings) trong Python