• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

KHÓA HỌC NODEJS

Bài 1: Mở đầu giới thiệu về nodejs

 • 04/02/2018
 • 17

NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng, đặc biệt các ứng đòi hỏi real time (thời gian thực) & khối lượng request lớn. Chúng ta có thể lập trình NodeJS với ngôn ngữ JavaScript. NodeJS có thể được dùng để xây dựng hoàn chỉnh

Xem chi tiết bài

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

 • 04/02/2018
 • 17

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Xem chi tiết bài

Bài 3: Chạy lệnh "Hello world"

 • 04/02/2018
 • 17

Chạy lệnh "Hello world"

Xem chi tiết bài

Bài 4: Thao tác chạy và thoát khỏi chương trình lập trình

 • 04/02/2018
 • 17

Thực hiện chạy các lệnh đơn giản, đồng thời thực hiện khởi động thoát khỏi 1 chu trình chạy chương trình đơn giản.

Xem chi tiết bài

Bài 5: Cách tìm các gói hỗ trợ và đóng gói sản phẩm.

 • 04/02/2018
 • 17

Cách tìm các gói hỗ trợ và đóng gói sản phẩm.

Xem chi tiết bài

Bài 6: Viết mã đóng gói và gọi lại.

 • 04/02/2018
 • 17

Viết mã đóng gói và gọi lại

Xem chi tiết bài

Bài 7: Sự kiện vòng lặp

 • 04/02/2018
 • 17

Sự kiện vòng lặp

Xem chi tiết bài

Bài 8: Các hàm sự kiện.

 • 04/02/2018
 • 17

Các hàm sự kiện

Xem chi tiết bài

Bài 9: Bộ đệm.

 • 04/02/2018
 • 17

Bộ đệm

Xem chi tiết bài

Bài 10: Các luồng điều khiển.

 • 04/02/2018
 • 17

Các luồng điều khiển.

Xem chi tiết bài

Bài 11: Hệ thống tệp tin.

 • 04/02/2018
 • 17

Hệ thống tệp tin

Xem chi tiết bài

Bài 12: Các đối tượng toàn cục.

 • 19/06/2018
 • 17

Các đối tượng toàn cục

Xem chi tiết bài

Bài 13: Tạo module sử dụng.

 • 19/06/2018
 • 17

Tạo module sử dụng

Xem chi tiết bài

Bài 14: Viết ứng dụng web sử dụng module.

 • 19/06/2018
 • 17

Viết ứng dụng web sử dụng module

Xem chi tiết bài

Bài 15: Làm quen với module Express Framework.

 • 19/06/2018
 • 17

Làm quen với module Express Framework

Xem chi tiết bài

Bài 16: Sử dụng API RESTful.

 • 19/06/2018
 • 17

Sử dụng API RESTful

Xem chi tiết bài

Bài 17: Các ứng dụng mở rộng.

 • 19/06/2018
 • 17

Các ứng dụng mở rộng

Xem chi tiết bài