• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Sử dụng phương thức (Methods)

Sử dụng phương thức (Methods)

Method hay còn gọi là phương thức, nơi xử lý các phép toán hay gom các phép tính toán lại 1 nhóm để dễ quản lý cũng như dễ sử dụng

Cú pháp:

modifier returnType nameOfMethod (Parameter List) {
  // method body
}

Với ý nghĩa như sau:

 • modifier là : định nghĩa vùng hoạt động và trạng thái của phương thức
 • returnType là : kiểu dữ liệu trả về
 • nameOfMethod  là : tên của phương thức
 • Parameter và List là : kiểu và tên biến truyền từ ngoài vào phương thức
 • method body là : tập các lệnh thực hiện bên trong phương thức

Ví dụ khởi tạo method trả về giá trị int :

//phương thức trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số truyền vào kiểu nguyên
public static int intName(int a, int b) {
  if(a > b){
    return a;
  }
  else {
    return b;
  }
}

Cách gọi phương thức

Phương thức có thể gọi bất kỳ đâu trong lớp cha của nó, và có thể gọi được ở ngoài khi nó là phương thức và lớp được định nghĩa vùng hoạt động ở ngoài.

Ví dụ: 

public class ExampleMinNumber { 
  public static void main(String[] args) {
   int a = 11;
   int b = 6;
   int c = minFunction(a, b);
   System.out.println("Giá trị nhỏ nhất là " + c);
  }
  /** phương thức trả về giá trị nhỏ nhất của 2 số */
  public static int minFunction(int n1, int n2) {
   int min;
   if (n1 > n2)
     min = n2;
   else
     min = n1;

   return min; 
  }
}

Kết quả: 

Giá trị nhỏ nhất là 6

Chú ý đối với mục đích viết phương thức không trả về giá trị nào cả ta khai báo kiểu dữ liệu trả về sẽ là void

Để truy vấn chính xác đến các phần tử bên trong lớp thực hiện ta sử dụng con trỏ this.[tên_thuộc_tính]

 

 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 07/09/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận