• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Cách dùng kiểu ký tự (character) và chuỗi (string)

Cách dùng kiểu ký tự (character) và chuỗi (string)

Kiểu ký tự

Kiểu ký tự gồm có : char và character

Ví dụ: 

char ch = 'a';
Character = 'a';
// kiểu mảng ký tự
char[] charArray ={ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' }; 

Trong Java ký tự xược \ được hiểu như 1 ký tự đặc biệt để đánh dấu trong văn bản: 

Ký hiệu Sự miêu tả
\t Chèn một tab vào văn bản tại thời điểm này.
\b Chèn một backspace trong văn bản vào thời điểm này.
\n Chèn một dòng mới vào văn bản tại thời điểm này.
\r Chèn một dấu xuống dòng trong văn bản tại thời điểm này.
\f Chèn nguồn cấp dữ liệu biểu mẫu vào văn bản tại thời điểm này.
\' Chèn một ký tự trích dẫn trong văn bản vào thời điểm này.
\" Chèn một ký tự trích dẫn kép trong văn bản tại thời điểm này.
\\ Chèn một ký tự dấu gạch chéo ngược vào văn bản tại thời điểm này.

Ví dụ:

public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      System.out.println("Chào bạn trong ngoặc kép \n \"chào\".");
   }
}

Kết quả:

Chào bạn trong ngoặc kép

"chào"

Các phương thức thường được sử dụng: 

STT Phương thức & Mô tả
1 isLetter()

Xác định liệu giá trị char được chỉ định có phải là một chữ cái hay không.

2 isDigit()

Xác định liệu giá trị char được chỉ định có phải là chữ số hay không.

3 isWhitespace()

Xác định liệu giá trị char được chỉ định có là khoảng trắng hay không.

4 isUpperCase()

Xác định liệu giá trị char được chỉ định có phải là chữ hoa hay không.

5 isLowerCase()

Xác định liệu giá trị char được chỉ định có phải là chữ thường hay không.

6 toUpperCase()

Trả về dạng chữ hoa của giá trị char được chỉ định.

7 toLowerCase()

Trả về dạng chữ thường của giá trị char được chỉ định.

8 toString()

Trả về một đối tượng String biểu diễn giá trị ký tự được chỉ định, đó là một chuỗi ký tự một.

 

Kiểu chuỗi:

Chuỗi gồm có String

Được sử dụng khi cần biến mang theo 1 chuỗi ký tự.

Ví dụ: 

String str = "Chào bạn!";

Các phương thức được sử dụng với chuỗi:

STT Phương thức & Mô tả
1 char charAt (chỉ mục int)

Trả về ký tự ở chỉ mục đã chỉ định.

2 int compareTo(Object o)

So sánh chuỗi này với đối tượng khác.

3 int compareTo(String anotherString)

So sánh hai chuỗi theo từ điển.

4 int compareToIgnoreCase(String str)

So sánh hai chuỗi theo từ điển, bỏ qua các khác biệt về chữ hoa.

5 String concat(String str)

Nối chuỗi được chỉ định vào cuối chuỗi này.

6 boolean contentEquals(StringBuffer sb)

Trả về true nếu và chỉ khi chuỗi này đại diện cho cùng một chuỗi ký tự như StringBuffer đã chỉ định.

7 static String copyValueOf(char[] data)

Trả về một chuỗi đại diện cho chuỗi ký tự trong mảng được chỉ định.

8 static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)

Trả về một chuỗi đại diện cho chuỗi ký tự trong mảng được chỉ định.

9 boolean endsWith(string suffix)

Kiểm tra nếu chuỗi này kết thúc bằng hậu tố được chỉ định.

10 boolean equals(Object anObject)

So sánh chuỗi này với đối tượng đã chỉ định.

11 boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)

So sánh Chuỗi này với một Chuỗi khác, bỏ qua các cân nhắc trường hợp.

12 byte getBytes()

Mã hóa chuỗi này thành một chuỗi các byte bằng cách sử dụng bộ ký tự mặc định của nền tảng, lưu trữ kết quả vào một mảng byte mới.

13 byte[] getBytes(String charsetName)

Mã hóa chuỗi này thành một chuỗi các byte bằng cách sử dụng bộ ký tự có tên, lưu trữ kết quả vào một mảng byte mới.

14 void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char [] dst, int dstBegin)

Sao chép các ký tự từ chuỗi này vào mảng ký tự đích.

15 int hashCode()

Trả về mã băm cho chuỗi này.

16 int indexOf(int ch)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này về lần xuất hiện đầu tiên của ký tự được chỉ định.

17 int indexOf(int ch, int fromIndex)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này về lần xuất hiện đầu tiên của ký tự được chỉ định, bắt đầu tìm kiếm tại chỉ mục đã chỉ định.

18 int indexOf(String str)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con được chỉ định.

19 int indexOf(String str, int fromIndex)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con được chỉ định, bắt đầu từ chỉ mục được chỉ định.

20 Thực tập intern()

Trả về một biểu diễn chuẩn cho đối tượng chuỗi.

21 int lastIndexOf(int ch)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện cuối cùng của ký tự được chỉ định.

22 int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện cuối cùng của ký tự được chỉ định, tìm kiếm ngược bắt đầu từ chỉ mục được chỉ định.

23 int lastIndexOf(String str)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này xuất hiện ngoài cùng bên phải của chuỗi con được chỉ định.

24 int lastIndexOf(String str, int fromIndex)

Trả về chỉ mục trong chuỗi này của lần xuất hiện cuối cùng của chuỗi con được chỉ định, tìm kiếm ngược bắt đầu từ chỉ mục được chỉ định.

25 int length()

Trả về độ dài của chuỗi này.

26 boolean matches(String regex)

Cho biết chuỗi này có khớp với cụm từ thông dụng nhất định hay không.

27 boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)

Kiểm tra xem hai vùng chuỗi có bằng nhau hay không.

28 boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)

Kiểm tra xem hai vùng chuỗi có bằng nhau hay không.

29 String replace(char oldChar, char newChar)

Trả về một chuỗi mới kết quả từ việc thay thế tất cả các lần xuất hiện của oldChar trong chuỗi này bằng newChar.

30 String replaceAll(String regex,String replacement)

Thay thế mỗi chuỗi con của chuỗi này khớp với cụm từ thông dụng nhất định với thay thế đã cho.

31 String replaceFirst(string regex, String replacement)

Thay thế chuỗi con đầu tiên của chuỗi này khớp với cụm từ thông dụng nhất định với thay thế đã cho.

32 String split[](String regex)

Tách chuỗi này xung quanh các kết quả trùng khớp của cụm từ thông dụng nhất định.

33 String split[](String regex, int limit)

Tách chuỗi này xung quanh các kết quả trùng khớp của cụm từ thông dụng nhất định.

34 boolean startsWith(String prefix)

Kiểm tra xem chuỗi này có bắt đầu bằng tiền tố được chỉ định hay không.

35 boolean startsWith(String prefix, int toffset)

Kiểm tra xem chuỗi này có bắt đầu bằng tiền tố được chỉ định hay không bắt đầu chỉ mục được chỉ định.

36 CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)

Trả về một chuỗi ký tự mới là một chuỗi của chuỗi này.

37 String substring(int beginIndex)

Trả về một chuỗi mới là chuỗi con của chuỗi này.

38 String substring(int beginIndex, int endIndex)

Trả về một chuỗi mới là chuỗi con của chuỗi này.

39 char[] toCharArray()

Chuyển chuỗi này thành mảng ký tự mới.

40 String toLowerCase()

Chuyển đổi tất cả các ký tự trong Chuỗi này thành chữ thường bằng cách sử dụng các quy tắc của ngôn ngữ mặc định.

41 String toLowerCase(Locale locale)

Chuyển đổi tất cả các ký tự trong Chuỗi này thành chữ thường bằng cách sử dụng các quy tắc của Locale đã cho.

42 String toString()

Đối tượng này (đã là một chuỗi!) Được trả về.

43 String toUpperCase()

Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi này thành chữ hoa, sử dụng các quy tắc của ngôn ngữ mặc định.

44 String toUpperCase(Locale locale)

Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi này thành chữ hoa, sử dụng các quy tắc của Locale đã cho.

45 String trim()

Trả về một bản sao của chuỗi, với khoảng trống đầu và cuối được bỏ qua.

46 static String valueOf (primitive data type x)

Trả về biểu diễn chuỗi của đối số kiểu dữ liệu đã truyền.

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 07/09/2018
  • 100
  • JAVA

Bình luận