• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Cách dùng kiểu số

Cách dùng kiểu số

Các kiểu số bao gồm: Integer, Long, Byte, Double, Float, Short

Cách khai báo bằng cách: 

[Type number] [Variable];

Hoặc khởi tạo ngay giá trị:

[Type number] [Variable] = [value];

Các hàm thường được sử dụng bên trong các kiểu number:

Sr.No. Phương thức & Mô tả
1 xxxValue ()

Chuyển đổi giá trị của đối tượng Number này thành kiểu dữ liệu xxx và trả về nó.

2 compareTo()

So sánh đối tượng Number này với đối số.

3 equals()

Xác định xem này đối tượng số tương đương với đối số.

4 valueOf()

Trả về một đối tượng Integer giữ giá trị của nguyên thủy được chỉ định.

5 toString()

Trả về một đối tượng String biểu diễn giá trị của một int hoặc Integer được chỉ định.

6 parseInt()

Phương thức này được sử dụng để lấy kiểu dữ liệu nguyên thủy của một chuỗi nhất định.

7 abs()

Trả về giá trị tuyệt đối của đối số.

8 ceil()

Trả về số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng đối số. Quay trở lại như là một đôi.

9 floor()

Trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng đối số. Quay trở lại như là một đôi.

10 rint()

Trả về số nguyên gần nhất với giá trị cho đối số. Quay trở lại như là một đôi.

11 round()

Trả về giá trị dài nhất hoặc int gần nhất, như được chỉ ra bởi kiểu trả về của phương thức cho đối số.

12 min()

Trả lại giá trị nhỏ hơn của hai đối số.

13 max()

Trả lại giá trị lớn hơn của hai đối số.

14 exp()

Trả về cơ số của logarit tự nhiên, e, với lũy thừa của đối số.

15 log()

Trả về logarit tự nhiên của đối số.

16 pow()

Trả về giá trị của đối số đầu tiên được nâng lên lũy thừa của đối số thứ hai.

17 sqrt()

Trả về căn bậc hai của đối số.

18 sin()

Trả về sin của giá trị kép được chỉ định.

19 cos()

Trả về cosin của giá trị kép được chỉ định.

20 tan()

Trả về tang của giá trị kép đã chỉ định.

21 asin()

Trả về arcsine của giá trị kép đã chỉ định.

22 acos()

Trả về arccosine của giá trị kép đã chỉ định.

23 atan()

Trả về arctangent của giá trị kép đã chỉ định.

24 atan2()

Chuyển đổi tọa độ hình chữ nhật (x, y) thành tọa độ cực (r, theta) và trả về theta.

25 toDegrees()

Chuyển đổi đối số thành độ.

26 toRadians()

Chuyển đổi đối số thành radian.

27 random()

Trả về một số ngẫu nhiên.

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 07/09/2018
  • 100
  • JAVA

Bình luận

事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主