• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Điều kiện if else và điều kiện khác

Điều kiện if else và điều kiện khác

Trong Java luôn có có điều kiện để thực hiên các phép toán logic dẫn đến các bước tiếp theo hoặc dừng lại, để làm được điều đó chúng ta sử dụng câu lệnh if else hoặc switch:

Cú pháp if

if(Boolean_expression) {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về đúng
}

Ví dụ:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int x = 3;
   if( x == 3 ) {
      System.out.print("X = 3 ");
   }
  }
}

Kết quả:

x = 3

Cú pháp if else 

if(Boolean_expression) {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về đúng
}else {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về các trường hợp khác đúng
}

Ví dụ:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int x = 4;
   if( x == 3 ) {
      System.out.print("X bằng 3");
   }
    else { 
      System.out.print("X khác 3 ");
    }
  }
}

Kết quả:

X khác 30

Cú pháp if else cùng có thể nằm bên trong nhau nhiều lần tùy theo cách dùng của bạn: 

Ví dụ: 

public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      int x = 4;
      if( x == 3) {
            System.out.print("X bằng 3");
      }
      else { 

          if(x == 4){

                 System.out.print("X bằng 4 ");

          } else {
                 System.out.print("X khác 3 và 4");

          }
      }
   }
}

Kết quả: 

X bằng 4

Câu lệnh switch

Câu lệnh này được sử dụng khi đáp án đã được định sẵn 1 danh sách.

Cú pháp:

switch(expression) {
  case value :
   // khối lệnh khi expression = với giá trị value tại case này
   break; // kết thúc switch bắt buộc
  case value :
    // khối lệnh khi expression = với giá trị value tại case này
   break; // kết thúc switch bắt buộc
  default : // Cú pháp bắt buộc để khi vòng switch không tìm được giá trị thích hợp
   // khối lệnh thực hiện khi không có giá trị nào phù hợp
}

Ví dụ: 

switch(4) {
   case 4:
      System.out.print("giá trị bằng 4");
      break; // kết thúc switch bắt buộc
   case 3:
       System.out.print("giá trị bằng 3");
      break; // kết thúc switch bắt buộc
   default : 
      System.out.print("Không có giá trị phù hợp.");
}

Kết quả:

giá trị bằng 4

Câu lệnh ? :

Câu lệnh ? : được sử dụng nhanh gọn khi giá trị cần trả về ngay lập tức trên dòng đó, nó cũng có thể sử dụng lồng nhau để phù hợp với bài toán nhiều điều kiện.

Cú pháp : 

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

Ví dụ: 

public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      int x = 4;

      x = (x == 4)?3:2;
      System.out.print("Giá trị x là " + x);
   }
}

Kết quả:

Giá trị x là 3

 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 07/09/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận