• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Điều kiện if else và điều kiện khác

Điều kiện if else và điều kiện khác

Trong Java luôn có có điều kiện để thực hiên các phép toán logic dẫn đến các bước tiếp theo hoặc dừng lại, để làm được điều đó chúng ta sử dụng câu lệnh if else hoặc switch:

Cú pháp if

if(Boolean_expression) {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về đúng
}

Ví dụ:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int x = 3;
   if( x == 3 ) {
      System.out.print("X = 3 ");
   }
  }
}

Kết quả:

x = 3

Cú pháp if else 

if(Boolean_expression) {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về đúng
}else {
  // khối bệnh được thực hiện nếu biểu thức Boolean_expression trả về các trường hợp khác đúng
}

Ví dụ:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int x = 4;
   if( x == 3 ) {
      System.out.print("X bằng 3");
   }
    else { 
      System.out.print("X khác 3 ");
    }
  }
}

Kết quả:

X khác 30

Cú pháp if else cùng có thể nằm bên trong nhau nhiều lần tùy theo cách dùng của bạn: 

Ví dụ: 

public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      int x = 4;
      if( x == 3) {
            System.out.print("X bằng 3");
      }
      else { 

          if(x == 4){

                 System.out.print("X bằng 4 ");

          } else {
                 System.out.print("X khác 3 và 4");

          }
      }
   }
}

Kết quả: 

X bằng 4

Câu lệnh switch

Câu lệnh này được sử dụng khi đáp án đã được định sẵn 1 danh sách.

Cú pháp:

switch(expression) {
  case value :
   // khối lệnh khi expression = với giá trị value tại case này
   break; // kết thúc switch bắt buộc
  case value :
    // khối lệnh khi expression = với giá trị value tại case này
   break; // kết thúc switch bắt buộc
  default : // Cú pháp bắt buộc để khi vòng switch không tìm được giá trị thích hợp
   // khối lệnh thực hiện khi không có giá trị nào phù hợp
}

Ví dụ: 

switch(4) {
   case 4:
      System.out.print("giá trị bằng 4");
      break; // kết thúc switch bắt buộc
   case 3:
       System.out.print("giá trị bằng 3");
      break; // kết thúc switch bắt buộc
   default : 
      System.out.print("Không có giá trị phù hợp.");
}

Kết quả:

giá trị bằng 4

Câu lệnh ? :

Câu lệnh ? : được sử dụng nhanh gọn khi giá trị cần trả về ngay lập tức trên dòng đó, nó cũng có thể sử dụng lồng nhau để phù hợp với bài toán nhiều điều kiện.

Cú pháp : 

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

Ví dụ: 

public class Test {
   public static void main(String args[]) {
      int x = 4;

      x = (x == 4)?3:2;
      System.out.print("Giá trị x là " + x);
   }
}

Kết quả:

Giá trị x là 3

 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 07/09/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận

事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主