• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Các loại biến trong Java

Các loại biến trong Java

Trong Java có 3 loại biến:

 1. Biến toàn cục
 2. Biến instance (thuộc tính)
 3. Biến tĩnh/lớp:

Cấu trúc khai báo biến : 

data type variable [ = value][, variable [ = value] ...] ;

Với data type là các kiểu dữ liệu cần dùng trong Java. variable là tên biến, = value là khởi tạo giá trị cho biến với value là giá trị, việc khởi tạo giá trị cho biến là có thể có hoặc không cần thiết, cuối cùng là dấu ';' kết thúc câu lệnh.

Ví dụ: 

int a, b ,c; //khởi tọa biến a, b, c thuộc kiểu int

double a, b , c; // khởi tạo biến a, b ,c thuộc kiểu double

char a = 'a'; // khởi tạo a và gán giá trị cho biến a

Biến toàn cục: 

 • Biến cục bộ được khởi tọa bên trong một phương thức hoặc một lớp cụ thể và không thể bị gọi lại bởi các lớp hay phương thức phía ngoài nó.
 • Các biến cục bộ luôn có giới hạn và sẽ đưuọc giải phóng khi ra ngoài phương thức hoặc lớp đã khởi tạo nên biến đó.
 • Các biến cục bộ phải được gán giá trị trước khi được sử dụng.

Ví dụ: 

public class Test {
  public void tongtien() {
   int sumMoney = 0;
   sumMoney = sumMoney + 7;
   System.out.println("Tổng tiền : " + sumMoney );
  }

  public static void main(String args[]) {
   Test test = new Test();
   test.tongtien();
  }
}

Kết quả: 

Tổng tiền : 7

Biến instance (tạm dịch biến thuộc tính) trong Java

 • Các biến được khai báo bên trong lớp.
 • Các biến có thể gọi bên ngoài lớp đã được khởi tạo khi lớp chính chứa nó đã được khởi tạo.
 • Các giá trị mặc định của biến này sẽ tự khởi tạo dù bên trong lớp chứabiến thuộc tính này chưa được khởi tạo.
 • Biến có thể được khai báo trước hoặc sau khi sử dụng bên trong lớp khởi tạo nó.

Ví dụ: 

import java.io.*;
public class hocsinh {
  // biến thuộc tính có thể sử dụng bất kỳ đâu bên trong lớp các lớp con.
  public String ten;
  // biến chỉ sử dụng trong lớp.
  private int lop;
  // gán giá trị cho biến.
  public hocsinh (String _ten) {
   ten = _ten;
  }
  // gán giá trị cho biến.
  public void setLop(int _lop) {
   lop= _lop;
  }
  // Hiển thị ra giá trị các biến.
  public void inHocsinh() {
   System.out.println("tên : " + ten);
   System.out.println("lớp :" + lop);
  }

  public static void main(String args[]) {
   hocsinh _hocsinh = new hocsinh("abc");
   _hocsinh.setLop(10);
   _hocsinh.inHocsinh();
  }
}

Kết quả:

tên : abc

lớp : 10

Biến tĩnh/lớp:

 • Biến tĩnh được khai báo phía trước với từ khóa static 
 • Biến tĩnh không cần khai báo và chỉ cần gọi đến và sử dụng, các giá trị của biến tĩnh sẽ luôn được giữ cho đến khi nó được thay đổi thành giá trị khác.
 • Biến tĩnh sẽ được khởi tạo khi chương trình được nạp và chạy, biến tĩnh sẽ được hủy khi chương trình bị tắt.
 • Các biến tính thông thường được gọi như sau: className.variableName.
 • Hầu hết biến tĩnh được khai báo công khai với từ khóa public để có thể sử dụng thuận tiện nhất cho chương trình.

Ví dụ: 

import java.io.*;
public class hocsinh {

  // biến tĩnh tuoi
  private static double tuoi;

  // hằng số tên
  public static final String TEN = "abc";

  public static void main(String args[]) {
   tuoi= 10;
   System.out.println(TEN + " có tuổi : " + tuoi);
  }
}

Kết quả: 

abc có tuổi : 10

 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 01/09/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận