• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

JavaScript trong HTML

JavaScript trong HTML

JavaScript trong HTML giúp cho trang web có tính uyển chuyển và linh hoạt với người dùng hơn.

Các khối lệnh JavaScript được viết bên trong một thẻ có cú pháp như sau:

<script>

[Khối lệnh JavaScript]

</script>

Hoặc cũng có thể được gọi lại từ 1 file định trước có cú pháp như sau:

<script src="[Tên tập tin script]"></script>

Ví dụ: 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Sử dụng javascript thay đổi nội dung</h2>
<p>ví dụ thêm chuỗi vào thẻ thông qua id bởi javascript</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Đây là đoạn được thêm !";

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById("demo").style.color = "red";
document.getElementById("demo").style.backgroundColor = "yellow";
</script> 

</body>
</html>

Ngoài các thuộc tính nêu trên, thì javascript còn rất nhiều các thuộc tính và cách sử dụng khác nhau, bạn hãy theo dõi khóa học javascript để biết thêm cách sử dụng.

 

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 13/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận