• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Thực thể, ký tự đặc biệt trongHTML

Thực thể, ký tự đặc biệt trongHTML

Để phân biệt một số ký tự đặc biệt bị trùng lặp hay hiển thị các ký tự đặc biệt trong HTML đã đưa ra một số thực thể quy ước. 

Ví dụ như trong HTML có các ký < (mở ngoặc) và >(đóng ngoặc) vậy làm sao bạn có thể đưa nó hiển thị ra màn hình trong khi nó là 1 mã HTML

Vậy các thực thể trong HTML sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sinh ra bộ thực thể quy ước hiển thị:

Ưu điểm của thực thể là nhanh gọn dễ nhớ.

Nhược điểm của thực thể là có thể các trình duyệt khác nhau không thể hỗ trợ hết các thực thể.

Khi đã khai báo thực thể thì khoảng trống giữa các thực thể đều sẽ ảnh hưởng đến thực thể đó, khiến nó hiển thị sai lệch mong muốn.

Chú ý phân biệt giữa chữ in hoa và in thường.

Bảng ký hiệu một số thực thể thường được sử dùng:

Giá trị hiển thị Mô tả Thực thể tên Thực thể số
  Khoảng trống dấu cách &nbsp; &#160;
< Bé hơn &lt; &#60;
> Lớn hơn &gt; &#62;
& Ký hiệu và &amp; &#38;
" Dấu nháy kép &quot; &#34;
' Dấu nháy đơn &apos; &#39;
¢ Tiền cent &cent; &#162;
£ Tiền pound &pound; &#163;
¥ Tiền  yen &yen; &#165;
Tiền euro &euro; &#8364;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;

 

Giá trị hiển thị Ký tự Thực thể tên Giá trị trả về
 ̀ a a&#768;
 ́ a a&#769;
̂ a a&#770;
 ̃ a a&#771;
 ̀ O O&#768;
 ́ O O&#769;
̂ O O&#770;
 ̃ O O&#771;

 

Ký tự Thực thể số Thực thể trên thẻ HTML Mô tả
© &#169; &copy; Đăng ký bản quyền
® &#174; &reg; Đăng ký tên riêng
&#8364; &euro; EURO
&#8482; &trade; Nhãn hiệu
&#8592; &larr; Mũi tên trái
&#8593; &uarr; Mũi tên lên
&#8594; &rarr; Mũi tên phải
&#8595; &darr; Mũi tên xuống
&#9824; &spades; BLACK SPADE SUIT
&#9827; &clubs; BLACK CLUB SUIT
&#9829; &hearts; BLACK HEART SUIT
&#9830; &diams; BLACK DIAMOND SUIT
&#8704; &forall; FOR ALL
&#8706; &part; PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707; &exist; THERE EXISTS
&#8709; &empty; EMPTY SETS
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; ELEMENT OF
&#8713; &notin; NOT AN ELEMENT OF
&#8715; &ni; CONTAINS AS MEMBER
&#8719; &prod; N-ARY PRODUCT
&#8721; &sum; N-ARY SUMMATION
  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 13/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận