• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Tùy biến với thuộc tính style

Tùy biến với thuộc tính style

Tùy biến giao diện với thuộc tính style
Mục đích của thuộc tính style là tùy biến giao diện hiển thị các thẻ theo ý của người dùng.

Cách dùng:

<Tên_thẻ style="danh_sách_thuộc_tính">

Ví dụ một số thuộc tính thường dùng: 

Thuộc tính màu sắc (color):

<p style="color:red;">Nội dung</p>

Thuộc tính màu nền (background-color):

<p style="background-color:red;">Nội dung</p>

Thuộc tính độ rộng (width):

<div style="width: 100px;"></div>

Thuộc tính chiều cao (height):

<div style="height: 100px;"></div>

Thuộc tính kích cỡ chữ (font-size):

<p style="font-size: 23px;">Nội  dung chữ</p>

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 13/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận