• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Thuộc tính thẻ

Thuộc tính thẻ

Thuộc tính thẻ (Attributes)

+ Tất cả các thẻ của HTML đều có thuộc tính thẻ.

+ Các thuộc tính thường cung cấp chức năng cần thiết nhất bỏ sung cho thẻ.

+ Các thuộc tính của thẻ thường đượng khai báo ở phần mở đầu của thẻ.

+ Các khai báo cho thuộc tính như sau : <tên thuộc tính>="<giá trị thuộc tính>"

Ví dụ: 

Đưa ra đường link đến trang

<a href="https://www.aiac.vn">Click xem trang</a>

Đưa ra ảnh img.png

<img src="img.png" />

Đưa ra kiểu chữ màu đỏ

<p style="color:red">Màu đỏ</p>

Cài đặt chữ hiển thị là kiểu tiếng Việt

<html lang="vi">

</html>

Hiển thị khi đưa chuột vào chữ với nội dung trong thuộc tính title

<p title="Nội dung khi trỏ vào">Nội dung</p>

Đưa ra ảnh image.png có độ rộng là 500 và chiều cao là 600

<img src="image.png" width="500" height="600">

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 13/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận