• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Thiết lập ngôn ngữ trong html

Thiết lập ngôn ngữ trong html

Thiết lập ngôn ngữ trong html

Để thiết lập ngôn ngữ cho HTML ta sử dụng thuộc tính lang trong thẻ HTML 

Cú pháp:

<html lang="[ký hiệu ngôn ngữ]">

</html>

Ví dụ: 

<html lang="vi">

</html>

Để có thể hiển thị ký hiệu có dấu tiếng việt ta sử dụng thẻ meta sau:

Cú pháp:

<meta charset="utf-8">

 

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 12/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận