• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Cấu trúc và Comments của HTML

Cấu trúc và Comments của HTML

Cấu trúc và Comments của HTML

Cấu trúc

Đã số các thẻ trong HTML luôn có bắt đầu và kết thúc với cấu trúc như sau:

<Tên thẻ></tên thẻ>

hoặc 

<tên thẻ />

Ví dụ:

<head></head>, <a></a>m <b></b>

<input />, <br />

Trong HTML một trang được phân thành 2 phần chính: phần head và phần body

Phần head thường chứa các nội dung khai báo về trang web như các thẻ: title, meta, script, link,....

Phần body thường chứa các nội dung khai báo về văn bản và cách bố trí các thẻ để hiển thị trên giao diện như các thẻ: div, a, b, input, button,f tag, .........

Ví dụ: 

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

<script>

      alert('Thông báo');

</script>

</head>
<body>

<h1>Nội dung</h1>
<p>Chi tiết nội dung</p>

</body>
</html>

Các ví dụ về thẻ :

Thẻ Headings:

Định nghĩa thẻ head để đưa ra tiêu đề quan trọng nhất, tổng có từ h1 đến h6

Ví dụ: 

<h1>Tiêu đề 1</h1>
<h2>Tiêu đề 2</h2>
<h3>Tiêu đề 3</h3>

Thẻ P

Dùng trong trường hợp muốn đưa ra nội dung văn bản

Ví dụ: 

<p>Đây là nội dung văn bản tùy chọn</p>

Thẻ a

Dùng trong trường hợp cần đưa người dùng dẫn đến một trang khác.

<a href="https://www.aiac.vn/">Nhấn vào đường dẫn để chuyển trang</a>

Comments

Các ghi chú vào các dòng html mà không muốn hiển thị lên giao diên bằng cách như sau: 

Cú pháp: 

<!-- [Nội dung ghi chú] -->

Ví dụ:

<!-- Nội dung không hiển thị -->

<a>Nội dung hiển thị</a>

Ngoài các thẻ trên còn rất nhiều các thẻ khác thường xuyên được sử dụng mà chúng tôi sẽ nhắc đến ở cuối khóa học này.

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 12/09/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận