• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Nhập môn HTML

Nhập môn HTML

- Lập trình là gì?
=> Lập trình là công việc thực hiện viết một khối lệnh logic thực hiện một công việc nhất định được định trước có cấu trúc.
Ví dụ: các phần mềm trên máy tính, điện thoại, đồ điện tử, hay đơn giản là bóng đèn điện tử nhấp nháy .... 
- Ngôn ngữ lập trình là gì?
=> Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các từ khóa được khởi tạo và định danh mang một ý nghĩa nhất định.
Ví dụ: Ngôn ngữ HTML, C++, C, javascript, css,....
- Lập trình Hướng chức năng (POP - Procedure-Oriented Programming) là gì ?
=> (Quan điểm cá nhân) Lập trình hướng chức năng là một phương pháp phân tích sử dụng trong lập trình, coi chức năng làm trọng điểm của vấn đề và phân tích nhỏ các cách thực hiện nên chức năng đó và viết thành các đơn vị chức năng, từ các đơn vị nhỏ đó người lập trình tạo nên chức năng.
Ví dụ: 
- Lập trình hướng đối tượng (OOP - Object Oriented Programming) là gì ?
=> (Quan điểm cá nhân) Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp phân tích sử dụng trong lập trình, coi đối tượng là trọng điểm của vấn đề, trong mỗi đối tượng bao gồm tập hợp các thuộc tính, từ đó tập hợp một hoặc nhiều đối tượng đó người lập trình tạo nên chức năng.
Ví dụ:
- Phần mềm là gì ?
=> Phần mềm là tập hợp một hoặc nhiều khối lệnh logic được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau sau đó mã hóa để máy tính, điện thoại, vi điều khiển,... gọi chung là phần cứng có thể thực thi được.

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 16/08/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận